Priemysel

Rohsler & Co

www.roe.at

Firma PATRIA a.s. v rámci svojej dlhodobej obchodnej spolupráce s rakúskou firmou Röhsler & Co ponúka technické služby v oblasti špeciálneho čistenia priemyselných objektov a technológií. Uvedené aktivity poskytujeme  predovšetkýnm pre potreby rafinérie v spoločnosti Slovnaft a.s. Zároveň sú aplikovateľné aj pre potreby celulózo-papierenského, chemického priemyslu a pre stavebníctvo:

V oblasti priemyselného čistenia ponúkame nasledovné služby:

 • čistenie a odsávanie nádrž, kolón a reaktorov pomocou vysokovýkonných odsávacích zariadení, hydrodynamických tlakových zariadení a manipulácia s katalyzátormi
 • mechanické a hydrodynamické čistenie potrubných systémov, čistenie potrubí všetkých priemerov pomocou vysokého tlaku vodného lúča rotačnými tryskami, nadstavcami s automatickým posunom pre veľmi dlhé potrubia.
 • chemické čistenie chladiacich systémov
 • automatické čistenie vonkajších a vnútorných povrchov trubiek a chladičov. Manuálne čistenie chladiacich systémov s odsávaním nečistôt bez kontaminácie okolia.
 • čistenie procesných pecí na strane prívodu plynu a na potrubnej strane
 • čistenie parných systémov a vodných systémov boilerov a ošetrovanie ohrievacej a cirkulačnej vody
 • čistenie elektrostatických filtrov a odsírovacich zariadení suchou, mokrou, resp. chemickou cestou
 • čistenie chladiacich veží a chladičov vysokotlakovou technikou vodného lúča
 • tryskacie práce pomocou vody s tlakom až 2500 bar, suché tryskanie pomocou bezsilikátových prostriedkov, resp. kryogenické tryskanie pomocou CO2 peliet
 • špeciálne odsávanie pomocou vysokokapacitných odsávacích zariadení s výkonom až do 8000 m3/hod, odsávanie suchých, pastovitých a tekutých (horľavých, výbušných) médií
 • čistenie veľkokapacitných nádrží uzavretou a otvorenou technológou vrátane vnútornej inšpekcie a merania hrúbky stien
 • nakladanie s nebezpečnými látkami a odpadmi vrátane transportu, práce v nebezpečnom a výbušnom prostredí  s respiračnou ochranou personálu a pod špeciálnym odborným dohľadom, prvá pomoc pri havarijných stavoch.
 • odstraňovanie azbestu - manipulácia, doprava s minimálnymi emisiami, odstraňovanie a zneškodňovanie
 • manipulácia a regenerácia katalyzátorov
 • odstraňovanie škôd spôsobených požiarom a havarijných stavov.

Pre všetky tieto činnosti disponuje firma Röhsler & Co tými najmodernejšími technickými zariadeniami, vyškoleným  personálom a má medzinárodne uznávaný certifikát manažmentu kvality podľa štandardu ISO 9001:2008, manažmentu ochrany životného prostredia podľa štandardu ISO 14001:2004 a manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa štandardu BS OHSAS 18001:2007. Na základe požiadaviek zákazníka optimalizujeme naše služby podľa reálnej potreby.

Zoznam zastupovaných spoločností